Bezárás
Uncategorized

Mi teljesült a rendszerváltás ígéreteiből? 25 év- 25 pont

Ma 25 éve, 1990 szeptember 18-án fogadta el a rendszerváltás utáni első kormány az első valódi kormányprogramot, a Nemzeti Megújhodás Programját. Mi teljesült a rendszerváltók programjából, amit Matolcsy György miniszterelnökségi államtitkár állított össze?

A kortársak főként azzal kritizálták, tele van hosszú távú célokkal és víziókkal, miközben a konkrétumok hiányoznak. Az utókornak pedig pont ezért lehet érdekes az anyag. Az okokat nem elemezem, pedig érdekes volna látni, hogy miért pont a jogállammal kapcsolatos elképzelések valósultak meg, és min buktak el az energiapolitikai törekvések. Azt viszont meg lehet tudni, hogy gondolkodott az akkori jobboldali kormány, az évtizedek óta először felmerülő menekült kérdésről, és mit vizionáltak társadalombiztosításról. Milyennek képzelte el a Matolcsy vezette csapat az oktatást? Miért akarja minden kormány bevezetni az emberközpontú közigazgatást, ha senkinek sem megy? Huszonöt év után ugyanazok a célok az agráriumban? De mit mutatnak a tettek?  Vigyázat, TLDR veszély!!

Huszonöt főbb programpontot vetem össze a jelenlegi helyzettel, miként is muzsikált a rendszerváltás utáni politikai elit. Egy tízes fokozatú skálán szubjektíven pontozom, hogy a megfogalmazott célok mennyiben találkoznak az elért eredményekkel. A 220 oldalas dokumentumból azokat a fejezetek vizsgáltam meg, melyek ma is relevánsak, a később balul elsült nagyberuházásokról (Expo, Dunai vízerőmű), és a száz napos konkrét cselekvési tervekről szóló részek kimaradnak az összevetésből. A dőlt betűvel szedett részek szó szerinti idézetek a Nemzeti Megújhodás Programjából.

Nemzeti megujhodas 25 eve | Create infographics
 • A gazdasági szabadság és kezdeményezés elismerése

Megfogalmazott cél: Az új gazdasági rendszer a vállalkozás szabadságára épüljön, kevesebb legyen a szabályozás. A gazdasági rendszer másik sarokköve a fogyasztók szabadsága. A jövedelmek felhasználásában a megtakarítások súlya fennmaradjon, illetve nőjön.

Elért eredmény: Döntő részt szabad vállalkozásokra alapul a gazdaság, a beruházások szinte kizárólag állam által felügyelt forrásokból történnek. Folyamatosan változó és kiterjedt a gazdasági szabályozás. Fogyasztók szabadsága alapvetően biztosított, a vasárnapi boltbezárás miatt részben korlátozott. Megtakarítások nőttek, 2009 végén a háztartások bruttó pénzügyi vagyona összehasonlító áron 2,4-szerese a húsz évvel korábbi értéknek.

7/10

 • Vállalkozásfejlesztés és privatizáció

Megfogalmazott cél: A köztulajdon valamennyi formájánál a kormány kialakítja az ellenőrizhetőség és a nyilvánosság feltételeit. Állami vagyontárgyak értékesítésénél és bérbeadásánál a nyílt versenyeztetés a követendő eljárás. A nagy infrastrukturális, közellátó, energetikai, (…) vállalatok esetén nyomós érvek vannak az állami tulajdoni többség hosszú távú fenntartása mellett. Szabályozott kártalanítás. Az állam tulajdonában lévő vállalatok a magánvállalatokkal azonos feltételekkel jelenjenek meg a piacon.

Elért eredmény: Hiányzik az állami vagyonkataszter, így nem tudni, mekkora az állami vagyon. Az ellenőrizhetőség törvényileg biztosított, de vannak kirívó esetek. Állami vagyon értékesítésének átláthatóságáért van még mit tenni. Közműcégek újraállamosítása folyamatban. Kései kártalanítás. Állami vállalatok visszaélnek a piaci információkkal egyes pályázatoknál.

3/10

 • Külföldi adósság és állami vagyon

Megfogalmazott cél: Az előző rendszer által felhalmozott hitelállomány konszolidációja, középtávon a privatizációból származó bevételekkel kell az államadósságot csökkenteni.

Elért eredmény: Kisebb csökkenési pálya után ismét 80% körül van a GDP arányos államadósság.

3/10

allamadossag_gdp_1990_2013

 • Az államháztartás reformja

Megfogalmazott cél: A 60%-os újraelosztási arány csökkentése. Az állam szerepének a visszaszorítása, az állami feladatoknál stabil, egyértelműen szabályozott, hosszú távon is működőképes színvonalas rendszerek kialakítása.

Elért eredmény: Az újraelosztási arány az elmúlt években 50% körül van. Az állami szolgáltatások színvonala közel hasonló a régiós társainkéhoz, de az ára közel 10%-kal magasabb.

4/10

államiszolg

 • Az adórendszer fejlesztése

Megfogalmazott cél: stabil adórendszer, progresszív jövedelemadó, a legszegényebbeknek méltányos feltételek, az ÁFA súlyának növekedése, családi adókedvezmény.

Elért eredmény: folyamatosan változó adórendszer, egykulcsos jövedelemadó, minimálbér után nincs adójóváírás, EU csúcstartó ÁFA szint, családi adókedvezmény.

6/10

 • Energiapolitika

Megfogalmazott cél: Energiatakarékosság, az ellátás többirányúsága és rugalmasság.

Elért eredmény: Az energiahatékonyság területén óriási a lemaradás. A kormányzati rezsicsökkentés nem a takarékosság irányába ható lépés. Az ellátás az atomerőmű beruházással tovább centralizálódik. A lakossági és intézményi épületek szigetelése elindult.

2/10

 • Agrárpolitika

Megfogalmazott cél: A farmergazdaság kialakítása, állami gazdaságok privatizációja, földtulajdon reformja.

Elért eredmény:A földreform lezajlott. Az állami gazdaságok privatizációja zavaros volt. Nagyüzemek által dominált agrárpiac. A jelenlegi kormány szinte ugyanezeket a célokat fogalmazza meg, mint a 1990-es program. A célok és a tettek között feszültséget és földreform visszásságait Ángyán József foglalta össze a jelentéseiben.

4/10

 • Infrastruktúra:

Az állami infrastruktúra szolgáltatásainak fejlesztése és működtetése messzemenőkig igazodjon a felhasználói igényekhez. A közlekedés tekintetében a legfontosabbak az autópálya építések, illetve az ország területének egységes fejlődése, elmaradott térségek felzárkóztatása.

Elért eredmény: Felhasználó igények helyett forrás és helyi érdek vezérelt infrastrukturális nagyberuházások. Az autópálya építések megtörténtek, még ha a korrupció miatt kétszer olyan drágán is. Az elmaradott térségek infrastrukturális leszakadása tovább folytatódott.

4/10

 • Munkaerőpiaci politika:

Megfogalmazott cél: A munkavállalók munkaerőpiaci alkalmazkodásának, mozgékonyságának az előmozdítása. A munkahelyteremtés támogatásának változatos formáinak alkalmazása (pl. nonprofit szektor). Állami közmunkaprogram, és a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése. A minimális bér korrigálása megélhetési költségekhez.

Elért eredmény: A munkahelyteremtési támogatások leginkább a külföldi nagyberuházások bevonzását szolgálják. Állami közmunka program bevezetésre került, hatékonysága kétséges. Két aktív korú személyből és két gyermekből álló háztartás létminimumértéke 2014-ben 2,90 x 87 351 forint = 253.318 forint volt havonta. Két minimálbéren dolgozó nettó összjövedelme: 186.880 forint volt havonta.

3/10

 • Természeti és művi környezet védelme

 

Megfogalmazott cél: prioritások levegőtisztaság javítása, veszélyes hulladékok kezelése, veszélyeztetett természeti értékek védelem alá helyezése. Az atomenergia használatának és a radioaktív hulladékok elhelyezésének az újraértékélése keretében figyelembe vesszük mind a természeti környezet adósságait, terhelhetőségét, mind az ország és különösen az érintett közösségek érdekeit, állásfoglalását.

 

Elért eredmény: A légszennyezettség bizonyos értékekben javult, az ülepedő por esetében romlott. Veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a kolontári ipari katasztrófa rámutatott a rendszer gyenge pontjaira. A természetvédelmi intézményrendszer helyzete erős javulás után veszélybe került. A paksi atomerőmű beruházásról nem volt népszavazás, és 30 évre titkosítva az előkészítő anyag.

 

3/10

 

 • Oktatáspolitika

Megfogalmazott cél: Immár nem önálló gondolkodásra képtelen alattvalókat kell nevelni az államnak, hanem szabad szuverén, gondolkodó, alkotó, vállalkozó embereket a hazának. Cél a család és az iskola harmonikus együttműködése. A kormány rendbe hozza tankönyv- és tanszerellátást, ennek módja a valódi piac, a valódi verseny kialakítása.

 

Elért eredmény: A PISA teszteken egyre rosszabbul teljesítenek a magyar diákok. A sok helyen a szülők finanszírozzák az oktatáshoz szükséges segédanyagokat. A tankönyvellátás állami monopólium lett ismét.

2/10

 

 • Felsőoktatás és tudományos kutatás

 

Megfogalmazott cél: Az intézmények, oktatók, kutatók és hallgatók munkáját a tanszabadság jellemzi majd, a szabályozás csak a képesítéshez szükséges tudás meghatározására fog irányulni. Kutatóintézetek is autonómiát élveznek.

Elért eredmény: Tanszabadság erősen sérült. Az egyetemek gazdálkodása felett állami kancellárok ügyelnek. Számos kutatóintézet összevonásra került.

 

3/10

 

 • Szociálpolitika

Megfogalmazott cél: A léthatár alatt tengődők kiemelkedhessenek a szegénységből, a veszélyeztettek pedig ne süllyedhessenek oda. A nyugdíj munkával szerzett jog. A menekültekkel való törődés össztársadalmi ügy.

 

Elért eredmény: 2013-ban a háztartások 36%-a élt a létminimum alatt. A korai szolgálati nyugdíj, mint szerzett jog egy csapásra megszűnt. A menekültekkel való törődés megosztotta a nemzetet.

3/10

 

 • Egészségügy

Megfogalmazott cél: Biztosítási elven működő társadalombiztosítás, kétpólusú egészségügyi rendszer, állami szakoktatás és továbbképzés, önálló intézmények, magántulajdonú vállalkozások a lakossági igényeknek megfelelően.

 

Elért eredmény: Állami intézmények az egészségügyben. A szakoktatás és továbbképzés állami maradt, a társadalombiztosítás központosított. Magántulajdonú vállalkozások jelen vannak.

4/10

 

 • Család-, gyermek- és ifjúságpolitika

Megfogalmazott cél: A népességcsökkenés megállítása. Az ifjúságpolitika önkormányzatok egyházak, társadalmi önszerveződések kezében legyen.

 

Elért eredmény: A népesség csökkenése tovább folytatódott. Az ifjúságpolitikában a legnagyobb forrásokhoz a kormánypárthoz közeli Új Nemzedék Program részesül.

 

4/10

születés és halálozás

 

 • Társadalombiztosítás

 

Megfogalmazott cél: Államigazgatási helyett önkormányzati jellegű TB ellátásban részesülők, járulékfizetők képviselőivel.

 

Elért eredmény: Az önkormányzati jellegű társadalombiztosítást 1998-ban felszámolták. Az egyeztetés sincsen a részesülőkkel és a járulékfizetőkkel. A TB-kassza legtöbbször deficites

 

2/10

 • Lakáspolitika

 

Megfogalmazott cél: Tulajdon és ingatlanreform, összehangolt szabályozás az önkormányzati bérlakások privatizációja kapcsán

Elért eredmény: Tulajdonreform lezajlott, a lakásállomány java része magántulajdonban van. Nem volt összehangolt szabályozás, ezért folyamatosak voltak a visszaélések az önkormányzati lakásállomány eladása körül.

 

4/10

 

 • Sportpolitika

Megfogalmazott cél: Tiszta érdek- és értékviszonyokra épülő demokratikus egyesületi élet támogatása

Elért eredmény: Az országos sportági szakszövetségek vezetőinek kétharmada a kormánypárthoz erősen kötődő személy.

3/10

 • Tömegtájékoztatás, tömegkommunikáció

Megfogalmazott cél: Különös figyelmet kell fordítani a nemzeti média jogállására és pártatlan tömegtájékoztatási jellegére, a tömegkommunikációban senki ne vétsen a becsület és igazság, az illem és a jó ízlés, ne jelenjen meg faji, vagy nem szerinti hátrányos megkülönböztetés.

Elért eredmény: Az állami közmédia hírosztályának a vezetője hírt hamisított. A különböző politikusok megjelenése sokat elmond a média pártatlanságának a helyzetéről.

3/10

pártatlan média

 • Közigazgatás

Megfogalmazott cél: Az önkormányzatiság a kormánytól módszer és stílusváltást igényel. Emberközpontú igazgatási munkastílus

Elért eredmény: Továbbra is napirenden van a stílusváltás. “Az egész magyar bürokrácia, államapparátus a gyanakvásra, a sikeresség elgáncsolására, a megregulázásra és a megfélemlítésre van fölépítve”- mondta 2015-ben Lázár János a miniszterelnökséget vezető miniszter.

3/10

 • Menekült politika:

Megfogalmazott cél: A törvény keretei között a kormány mindent megtesz azért, hogy a konkrét ügyek intézésében a humánum, az erkölcsi jóvátétel szempontjai legyenek a meghatározóak.

 

Elért eredmény: Az Európai Unióban Magyarországon volt a legalacsonyabb a jóváhagyott menekültkérelmek aránya.

1/10

 • Település- és területfejlesztés:

Megfogalmazott cél: Támogatni az elmaradott térségek felzárkóztatását, önerős fejlődés megteremtése.

Elért eredmény: Budapest gazdasági súlya abszolút meghatározóvá vált. Kialakultak fejlesztési központok vidéken is. A fejlesztésekhez az önerőt is az állam adja. Egyes vidéki térségek elnéptelenednek.

4/10

videk elneptelenedés

 • Nemzetbiztonság, honvédelem

Megfogalmazott cél: Pártsemleges honvédség, kilépni a Varsói Szerződésből, biztonsági rendszer azokkal, akik Európa biztonságának garantálói lehetnek. Felkészült sorkatonai állomány.

Elért eredmény: Sorkatonaság eltörlésre került. A honvédség pártsemlegessé vált. A Varsói Szerződés helyett a NATO-ban leltünk szövetségesekre.

8/10

 • Külpolitika

Megfogalmazott cél: Minél teljesebb bekapcsolódás az európai integrációs folyamatokba, regionális együttműködés, diktatórikus rendszerektől politikailag elhatárolódunk.

Elért eredmény: EU tagság. Visegrádi együttműködés. Üzleti és jó politikai kapcsolatok diktatúrákkal.

8/10

 • Jogállam kiépítése

Megfogalmazott cél: Önálló bírói kar kiépítése, közjegyzői rendszer megteremtése, valamennyi nagy kódex felülvizsgálata, új alkotmány, megszilárdult jogrendszer.

Elért eredmény: Minden vállalás megtörtént, a jogbiztonság területén vannak kisebb problémák.

9/10

Előfizetőket keresünk – támogasd az Átlátszót

Az Átlátszó nonprofit szervezet, nem fogadunk el pénzt politikai pártoktól vagy az államtól. Rád viszont nagyon számítunk!

Támogatom